Nyitva tartás

Hétfő – Péntek: 10-18.00
Szombat: 9-13.00

Ingyenes szállítás

15.000 Ft feletti rendelésekre (lásd ÁSZF)

Elégedettségi garancia

pénzvisszafizetés 30 nappal a szállítás után

Telefon: +36 30/443-0231

Rendeljen közvetlenül telefonon!

Nem találhatók tételek a kosarában.

Végösszeg:: 0 Ft

Adatvédelem

Adatkezelés

Kócoska Mesebolt Kft. (a továbbiakban: Eladó, Adatkezelő), mint Adatkezelő kijelenti, hogy az általa üzemeltetett webáruház működésével kapcsolatos adatkezelése a jelenleg hatályos jogszabályban előírtaknak megfelel. A felhasználók adatainak kezelésekor az alábbi hatályos jogszabályok figyelembevételével és betartásával járunk el.

· Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. CXII törvény;
Jelen Adatvédelmi Nyilatkozat célja, hogy a www.kocoska.hu webáruházból rendelt termék megrendelése során megadott és a weboldal üzemeltetői („Adatkezelő”) számára hozzáférhetővé vált személyes adatok és egyéb adatok kezelésére vonatkozó elveket és szabályokat meghatározza. Jelen Nyilatkozat hatálya kizárólag az oldal használatához szükséges, az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokra terjed ki, rendelkezései nem vonatkoznak arra az esetre, ha valaki önszántából nyilvánosságra hozza saját személyes adatait, vagy azok egy részét az oldalon, vagy az oldal közvetítésével.
Az www.kocoska.hu webáruház által forgalmazott termékek megrendelése esetén olyan adatokat is megadhatnak, amelyek a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény alapján személyes adatnak minősülnek, így azok kezelésére ezen jogszabály rendelkezései az irányadók.

Személyes adatnak minősül bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül, vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy, vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális, vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet. [2011. évi CXII. törvény] A felhasználói megrendelés során megadott adatok közül kizárólag a név és az e-mail cím tekinthető bizonyos feltételek fennállása esetén (pl. a név és e-mail cím valós) személyes adatnak.

A Kócoska Mesebolt Kft. jelen adatvédelmi nyilatkozattal kötelezi magát a látogatók személyes adatainak oly módon történő kezelésére, amely a vonatkozó hatályos jogszabályoknak teljes körűen megfelelve járul hozzá a látogatók biztonságos internetezési lehetőségeinek megteremtéséhez. A Kócoska Mesebolt Kft. a látogatók személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések érvényre juttatásához szükségesek.

Az adatkezelés jogalapja

Felhasználó önkéntes hozzájárulása, hogy a webáruház használata közben megadott személyes adatai felhasználásra kerüljenek, illetve az Infotv. 5. § (1) bekezdése és a 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

Az adatkezelés célja kizárólag a felhasználókkal történő kapcsolattartás megkönnyítése, adott esetben bizonyos szolgáltatások személyre szabott nyújtása, a megrendelt termék kiszállítása, weboldalon elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása. A Kócoska Mesebolt Kft. a felhasználó által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítése és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja.

Hozzájárulás az adatkezeléshez

A felhasználó megrendeléskor hozzájárul, hogy az Adatkezelő a Kócoska Mesebolt Kft. megrendeléshez kötelezően előírt adatait kezelje.

Adatbiztonság

Az Adatkezelő törekszik minden tőle elvárható intézkedést megtenni annak érdekében, hogy az általa használt számítástechnikai rendszerek biztonságát megvalósítsa, különös tekintettel az oldalon tárolt adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés megakadályozására.

Az adatkezelés időtartama: A regisztráció során kötelezően megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak törléséig tart. Nem kötelező adatok esetén azadatkezelés az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat törléséig tart. A regisztráció Felhasználó általi törlésére, valamint Kócoska Mesebolt Kft. általi törlésére bármikor, az Általános Szerződési Feltételekben rögzített esetben és módon kerülhet sor. A Felhasználó kérésére az Adatkezelő köteles tájékoztatást adni az általa kezelt adatairól, az adatkezelés jogalapjáról, céljáról, időtartamáról. Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, megadni a tájékoztatást. A felhasználó bármikor kérheti adatai helyesbítését, illetve módosítását.

Szolgáltató tiszteletben tartja és megóvja a személyes adatokat. A Szerződő adatainak felhasználása az Adatvédelmi törvény hatályos szabályozásának értelmében történik. Szolgáltató a vásárló adatait csak a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja a szerződés fennállásának ideje alatt. A Szolgáltató a Szerződő adatit a 2000. évi C. törvény 169. § alapján legalább 8 évig köteles megőrizni.
Szolgáltató minden tőle elvárható intézkedést megtesz az adatok biztonságos megőrzéséért, de nem vállal felelősséget természeti csapás, bűncselekmény vagy egyéb, elháríthatatlan okból bekövetkező adatvesztésért, megrongálódásért vagy illetéktelen személyek általi hozzáférésért.

Adatkezelők: Az adatokat elsődlegesen a Kócoska Mesebolt Kft. illetve a Kócoska Mesebolt Kft. belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyekrészére nem adják át.

A Kócoska Mesebolt Kft. alapul fekvő informatikai rendszerének üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében Kócoska Mesebolt Kft. adatfeldolgozót (pl.rendszerüzemeltető, fuvarozó vállalat, könyvelő) vehet igénybe. Szolgáltató az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős.

Adatkezelők:

  • Optiprofit Kft. 1172 Budapest, Gyöngytyúk utca 31. - könyvelés
  • GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. 2351 Alsónémedi GLS Európa u. 2. - futárszolgálati tevékenység
  • Allegro Group HU Kft. 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72. - www.arukereso.hu Megbízható Bolt Program vásárlói elégedettség felmérő szolgáltatás
  • guenstiger.de GmbH. Deichstraße 34. D-20459 Hamburg Németország - www.guenstiger.de Megbízható Program vásárlói elégedettség felmérő szolgáltatás
  • OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.) - Simple bankkártyás fizetési mód választása esetén
  • OTP Mobil Szolgáltató Kft. 1093 Budapest, Közraktár utca 30.-32. - SimplePay Online bankkártyás fizetési mód választása esetén

Jogorvoslat

Felhasználó/vásárló adatinak nem jogszerű kezelése/felhasználása esetén panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Jogszabályi feltételek

Rendszerünk kialakításánál figyelembe vettük a vonatkozó hatályos jogszabályokat, és azok előírásait maradéktalanul betartjuk, különös tekintettel az alábbiakra:

  • A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény;
  • Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI. törvény;
  • Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény
  • Az Online Privacy Alliance ajánlásai.

Az adatszolgáltatás önkéntes és a regisztráció bármikor visszavonható. A regisztráló személy hozzájárulhat ahhoz, hogy a Kócoska Mesebolt Kft. hírlevelet, akciós ajánlatot küldjön számára, valamint értesítse új termékek megjelenéséről, illetve engedélyezheti adatai egyéb marketing célokra történő felhasználását.

A Felhasználók bármikor jogosultak tájékoztatást kérni a Kócoska Mesebolt Kft. által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat azÁSZF-ben meghatározott módon. Szolgáltató a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Kócoska Mesebolt Kft. a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást. A Felhasználók természetesen bármikor kérhetik adataik törlését az adatbázisból, melynek kézhezvételekor a Kócoska Mesebolt Kft. haladéktalanul törli a kért adatokat adatbázisából. Az adatok törlését vagy módosítását kérni lehet akár e-mailben az info@kocoska.hu címen, vagy telefonon a 30/443 0231 telefon számon, illetve írásban is megtehetik a Kócoska Mesebolt Kft. 8226 Alsóörs, Honvéd utca 8. címre küldött levélben.

A Felhasználó az Infotv.,valamint a Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. törvény) alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, továbbá Nemzeti Adatvédelmiés Információszabadság Hatósághoz (NAIH) (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) fordulhat az adatkezelő adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban felmerültpanasza esetén.

Amennyiben a Felhasználó szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg vagy a Weboldal használata során bármilyen módonkárt okozott, a Szolgáltató jogosult a Felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére. A Szolgáltató ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáróhatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

A Kócoska Mesebolt Kft. a regisztráció során tudomására jutó személyes adatokat semmilyen körülmények között nem teszi - az érintett kifejezett jóváhagyó hozzájárulása nélkül – más, harmadik fél számára hozzáférhetővé.

Hírlevél

A hírlevélre történő regisztráció is bármikor visszavonható, minden a Kócoska Mesebolt Kft. által küldött hírlevél alján lehetőség van egy leiratkozó linkre kattintani, ami automatikusan biztosítja a leiratkozási lehetőséget a regisztráló személy számára.

A leiratkozás/törlés után a regisztráló személyes adatai többet nem kerülnek semmilyen formában felhasználásra, de bizonyos ideig a Kócoska Mesebolt Kft. megőrzi online formában őket az esetleges jogi vagy egyéb, esetleges Távszerződésből adódó problémák kezelésére.

Megbízható bolt program

A www.arukereso.hu (Allegro Group HU Kft. 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72., Adószám: 13282156-2-42, Cégjegyzékszám: 01-09-727285) Megbízható bolt programjának működése érdekében az itt történő vásárlások után a vásárló e-mail címe, illetve az általa megvásárolt termék megnevezése az arukereso.hu részére továbbításra kerül. Az adattovábbítás célja: vásárlói visszajelzés igénylése és megjelenítése. Az így továbbított személyes adatokat az Allegro Group HU Kft. a www.arukereso.hu Adatvédelmi és adatkezelési szabályzatának megfelelően kezeli.

Simple

A Vásárló bankkártyás fizetés esetén kijelenti, elfogadja, hogy a Kócoska Mesebolt Kft., székhelye: 8200 Veszprém, Sáfrány utca 1/D  által a www.kocoska.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adatai átadásra kerüljenek az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.), mint adatkezelő részére. A továbbított adatok köre: felhasználónév, vezetéknév, keresztnév, ország, telefonszám, e-mail cím.

Az adattovábbítás célja: a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring.

Tárhelyszolgáltató elérhetőségei

Cégnév: CREATIVE MANAGEMENT SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

Székhely: 8200 Veszprém, Boksa tér 1/A.
Telephely: 8200 Veszprém, Ádám Iván u. 1.
Telefonszám: +36 88 769 044
Postázási cím: 8200 Veszprém, Ádám Iván u. 1.
E-mail: support@cmdesign.hu

Forgalmazott márkáink

X